За нас

Местната инициативна група Ябланица – Правец е създадена след многобройни срещи с представители на заинтересованите, за развитието на територията, страни и в резултат на изпълнението на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на общините Ябланица и Правец за създаване на местна инициативна група.

Местната инициативна група е учредена на 9 февруари 2011 година и в нея към момента членуват 26 физически и юридически лица от двете общини.

В периода на учредяване на МИГ и разработване на Местната стратегия за развитие се опитахме да подредим тази особена смес от мечти, претенции, очаквания и реални задачи, за да нарисуваме новото бъдеще на нашата територия.

МИГ Ябланица Правец е пространство за общуване, където хората от територията могат да откриват и обменят общото помежду си, да създават и развиват партньорства. Това е особено предизвикателство за МИГ и за местните хора. Защото  партньорството често пъти означава да напуснеш своя обичаен кръг, да се сближиш и действаш с нови лица, с различни възгледи и начини на общуване.

МИГ  Ябланица Правец е мястото за създаване на споделени визии, за преследване на общи цели, на надежност на партньорите.

МИГ Ябланица – Правец осигурява маршрути на мисълта, с чиято помощ може да се намери път през гъсталака на всекидневието.

Всеки от нас сам проправя своя път, но когато сме заедно е по- лесно!

 

"Помощ от МИГ-а на мига"
- филм за дейността на МИГ Ябланица Правец


ПОКАНА

Екипът на Местната инициативна група  "Ябланница Правец"  организира пресконференция на 03.09.2021г от 9.30 часа в залата  на Община Ябланица (ул.Мико Петков № 1-3).

На пресконференцията ще бъде представена дейността на МИГ за двата програмни периода  - от нейното учредяване  през 2011г.  досега.

ОЧАКВАМЕ  ВИ!

 

 

ВАЖНО!!!

Обществено обсъждане на промяна на  индикатори и критерии за оценка на проектни предложения във връзка с допълнително финансиране на СВОМР на МИГ Ябланица Правец

За подробна информация, моля, вижте прикачения файл:

Индикатори и критерии -промяна 

 

ДНЕС, 17.05.2021 Г. СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА"

 Обява 7.2 втори прием

 Условия за кандидатстване 7.2 втори прием

 Документи за информация  7.2 втори прием

 Документи за попълване 7.2 втори прием

 Документи към условията за изпълнение 7.2 втори прием

 

ДНЕС, 17.05.2021 Г. СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.6 "ПРОУЧВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПОДДЪРЖАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО НА СЕЛАТА"

Обява 7.6 втори прием

 Условия за кандидатстване 7.6 втори прием

Документи за информация 7.6 втори прием

Документи за попълване 7.6 втори прием

Документи към условия за изпълнение 7.6 втори прием

 

ВАЖНО!!!

 Обществено обсъждане на допълнително финансиране по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Ябланица Правец.

Във връзка с единадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 МИГ Ябланица Правец получава допълнително финансиране по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие"  в размер до 799 000 лева  и по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на СВОМР" в размер до 114 000 лева.

За подробна информация, вижте прикачения файл.

Обществено обсъждане - промяна  СВОМР

 

 

Обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2

СНЦ МИГ Ябланица Правец публикува проект на Насоки за кандидатстване по мярка 7.2" Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".Общественото обсъждане ще се проведе от 12.04.2021 до 19.04.2021г. Вашите предложения може да подавате на ел.поща : [email protected]  и на адрес: гр.Ябланица, ул."Мико Петков"1-3, офис на МИГ ябланица Правец 

 Проект на условия за кандидатстване 7.2 

Проект на условия за изпълнение 7.2 

Проект на документи за попълване 7.2

Проект на документи за информация 7.2

Проект на документи към условията за изпълнение 7.2 

СЪОБЩЕНИЕ 

Удължава се отново крайния срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-419 по мярка 4.2 "Инвестиции в маркетинг/ преработка на селскосптопански продукти" до 01.10.2021г.

 Обява по 4.2-с удължен срок до 01.10.21г.

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се крайния срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-419 по мярка 4.2 "Инвестиции в маркетинг/преработка на селскостопански продукти" до 01.03.2021г

Обява по 4.2 - с удължен срок 

 

 

Празници на МИГ Ябланица Правец

       

На 11 септември в град Ябланица и на 16 октомври в град Правец, МИГ Ябланица Правец организира празници на местните продукти и обичаи.

       

Целта на празниците е популяризиране на територията, на хората, на производствата, на дейностите на Местната инициативна група.

За участие в празниците бяха поканени производители от цялата територия МИГ - хора, които ежедневно, неуморно и без ръкокопляскания са посветили живота си за изграждането и развитието на територията, хора, които с усърдие и любов пазят традициите и продължават да съграждат родния край.

Бяло саламурено сирене и питки, халва и локум, зеленчуци и плодове, пчелен мед и пчелни продукти бяха подредени на масите – да могат посетителите да опитат и да си купят.

На празниците имахме възможност да дадем на душата си да се насити на красота, сътворена от ръцете на хората, живеещи на територията, хора, които познаваме, но не знаем нищо за техните умения. А какви неща показаха - сувенири и кашпи, „пижамки“ за книги и „дрешки“ за чаши, подаръци за най-различни поводи, изработени от дърво, изработени с „игла и конец“ и най-важното изработени с огромна любов.

Кой ако не читалищата са пренесли през вековете българското. Те и днес са будители и пазители на българския дух, бит и култура. Читалищата създадоха особената атмосфера на българското на празниците – традиционни български вкусотии, които върнаха порасналите детството им, когато баба е приготвяла вкусни баници, пити, сладка, а малките опитаха вкуса на истински българското, приготвено с много любов и майсторство.

Участниците в празниците бяха щастливи! Всички ние бяхме щастливи - наситихме се на цветове, вкусове, майсторство!


 

Днес 08.09.2020г.стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.2" ИНВЕСТИЦИИ В МАРКЕТИНГ/ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ"

 Обява по мярка 4.2

Документи за попълване по мярка 4.2 

Документи за информация по мярка 4.2 

Условия за изпълнение по мярка 4.2 

Документи за изпълнение по мярка 4.2

 

 

Обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.2

СНЦ „МИГ Ябланица Правец” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по мярка 4.2

Проект на условия за кандидатстване по 4.2
Проект на документи за попълване 4.2
Проект на документи за информация 4.2
Проект на условия за изпълнение 4.2
Проект на документи към условията за изпълнение 4.2

 

МИГ Ябланица Правец организира информационни срещи :

Виж тук:График на информационни срещи 

 

МИГ Ябланица Правец организира  обучение за местни лидери и бенефициенти на:

10.06.2020г.- Изпълнение и отчитане на проекти. Работа в системата ИСУН

11.06.2020г.- Ролята на местните лидери и КВО при изпълнение на СВОМР

12.06.2020г.- Публично представяне - разработване на презентации,поведение пред публика, работа с клиенти

Очакваме Ви в 9.30 часа в офиса на МИГ Ябланица Правец : гр.Ябланица, ул.Мико Петков №1-3

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

Удължава се крайния срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-347 на МИГ Ябланица Правец по подмярка 7.5 "Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструкрура" до 31.07.2020г.

Обява по мярка 7.5-удължен срок  до 31.07.2020г

СЪОБЩЕНИЕ

Удължава се крайния срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19-182 на МИГ Ябланица Правец по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции,свързани с поддържане,възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата " до 30.04.2020г.

Обява по мярка 7.6- удължен срок до 30.04.2020г.

 Днес 10.02.2020г. стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.5"Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" BG06RNDP001-19.347 в ИСУН

 Обява - 7.5

Условия за кандидатстване -7.5

Документи за попълване -7.5

Документи за информация -7.5

Документи към условия за изпълнение -7.5

Условия за изпълнение -7.5 

 

 

Обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“

СНЦ „МИГ Ябланица Правец ” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка   7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура““, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица Правец”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 09.12.2019 г. до 16.12.2019 г.

В срок до 16.12.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на email: [email protected] или на адрес: гр. Ябланица,  пк 5750,ул.“Мико Петков“№ 1-3

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Проект на условия за кандидатстване по 7.5

Проект на документи за попълване  7.5

Проект на документи за информация 7.5

Проект на условия за изпълнение 7.5

Проект на документи  към условията за изпълнение 7.5

 

 Днес 09.12.2019г. стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата"  BG06RNDP001-19.182  в ИСУН 

 Обява 7.6

Условия за кандидатстване 7.6

Условия за изпълнение 7.6

Документи за информация 7.6

Документи за попълване 7.6

Документи към условията за изпълнение 7.6 

 

 Обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“

СНЦ „МИГ Ябланица Правец ” публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по подмярка М7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“, финансирана от ПРСР 2014-2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица Правец”. Общественото обсъждане ще се проведе в периода от 28.11.2019 г. до 05.12.2019 г.

В срок до 05.12.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на email: [email protected] или на адрес: гр. Ябланица, пк 5750, ул.“Мико Петков“ № 1-3

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. 

Проект на условия за кандидатстване -7.6

Проект на условия за изпълнение -7.6 

Прооект на документи за изпънение -7.6 

Проект на документи за попълване-7.6

Проект на документи за информация-7.6

 

Днес, 15.10.2019г, стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 6.4.1"Инвестиции в неземеделски дейности"-BG06RDNP001-19.277 в ИСУН

 

Условия за кандидатстване по мярка 6.4.1 

Обява по мярка 6.4.1 

Условия за изпълнение по мярка 6.4.1

Документи за информация към условията за изпълнение по мярка 6.4.1

Документи за попълване по мярка 6.4.1

Документи за информация по мярка 6.4.1 

Въпроси и отговори

 

 

 

ЕВРОПА  ИНВЕСТИРА  В  СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Европейския   земеделски   фонд   за   развитие   на   селските   райони
Програма  за  развитие  на  селските  райони  2014 – 2020г.

АКТУАЛНО:Във връзка с изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ябланица Правец

Допълнително споразумение №РД 50-31/04.07.2019г

Заповед №РД 09-647/03.07.2019г и декларация 

Днес , 11.03.2019г. , стартира процедура за прием на проектни предложения по мярка 4.1"Инвестиции в земеделски стопанства" - BG06RDNP001-19.242 в ИСУН

Обява по мярка 4.1

Условия за кандидатстване - мярка 4.1

Условия за изпълнение - мярка 4.1

Документи за информация - мярка 4.1 

Документи за попълване - мярка 4.1 

Документи към условия за изпълнение - мярка 4.1 

Списък активи-земеделска техника-мярка 4.1

Отговор по 4.1 -25.04.2019г.

Култури в приоритетен сектор "Плодове и зеленчуци и приоритетен сектор "Животновъдство" 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 11.03.2019Г.

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 11.02.2019Г..

ДНЕС,  15.01.2019Г.,''МИГ ЯБЛАНИЦА ПРАВЕЦ "  СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА  ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО МЯРКА 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура  -  № BG06RDNP001-19.180  В ИСУН

 ОБЯВА -7.2

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ -7.2

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -7.2

ДОКУМЕНТИ КЪМ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ -7.2.rar

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ-7.2 rar

ДОКУМЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ-7.2.rar

 

 

Покана за ОС на 07.12.2018г.

Списък с одобрени външни оценители 

МИГ Ябланица Правец проведе обучения за местни лидери на 20.09.2018г.  за земеделски производители и 21.09.2018г за собственици на неземеделски бизнес. Участниците в обучението се запознаха с изискванията за разработка на проекти, съответно по мерки 4.1;4,2;6.4.1, необходимите документи и работа в ИСУН при кандидатсване.

На 28 и 29. 08.2018 г. в офиса на МИГ Ябланица Правец и в зала Правец, на Общинска администрация Правец се проведоха обучения, в което взеха участие 23 представители на НПО и на читалищата на територията на МИГ и над 20 представители на местната власт. Основна тема на обученията бяха публичните мерки, включени в СВОМР.

 На 23.08.2018 г. в с. Равнище, община Правец и с. Златна Панега, община Ябланица се проведоха информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, на които бяха представени мерките, включени в СВОМР.

   На 2 и 3 август 2018г. в Ябланица,ул."Мико Петков"1-3 се проведе обучение на екипа и членове на КВО на МИГ на тема "Процедури за подбор и оценка на проектни предложения към СВОМР на МИГ Ябланица Правец в ИСУН среда".

График на информационни срещи и обучения

!!! Удължава се  срокът  за външните експерти

 На 03.07.2018 година  в зала „Правец“ на общинска администрация Правец,  Местната инициативна група организира своята първа пресконференция.  Присъстваха над 50 души - представители на местния бизнес, земеделски производители, представители на НПО,  на местната власт, граждани.  

Покана за обучение на КВО и екипа на 2 и 3 август 2018

Обявление за избор на външнши експерти оценители на подадени проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИГ Ябланица Правец

 .Покана за общо събрание на МИГ Ябланица Правец на 13.07.2018г.(за повече информация вижте тук)

Покана за обществено обсъждане на проект за промяна на стратегия за ВОМР на МИГ Ябланица-Правец

Проект за изменение на стратегия за местно развитие за ВОМР на МИГ Ябланица -Правец

 

В края на месец април и началото на месец май бяха подписани 4 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към стратегията за ВОМР на МИГ Ябланица Правец.

Всички снимки ще намерите в галерията


На 22.04.2021г „Чекотин“ ООД подписа договор № BG06RDNP001-19.277-0002-С01/22.04.2021г. по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ за изпълнение на проект „Дом за социални дейности „Чекотин“.

На 28.04.2021г „Агромеханизация“ ЕООД подписа договор № BG06RDNP001-19.242-0002-С01/28.04.2021 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за изпълнение на проект „Закупуване на земеделска техника“.

На 10.05.2021г.“ Ейкон АГРО“ ООД подписа договор № BG06RDNP001-19.242-0001-С01/10.05.2021 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за изпълнение на проект „Закупуване на техника и оборудване за повишаване на селскостопанската производителност, обем на продукцията и по-ефективно използване на ресурсите в животновъдното стопанство, находящо се на територията на МИГ Ябланица Правец“.

На 10.05.2021г. ЗП Мирослав Маринов подписа договор № BG06RDNP001-19.242-0009-С01/10.05.2021г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ за изпълнение на проект „Закупуване на земеделска техника“.

 

На 23.07.2020 г. беше сключен първият договор  № BG06RDNP001-19.180 – 0002-С01 за изпълнение на проект по стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Ябланица Правец.

Договорът е за изпълнение на проект "Ремонт, оборудване и подобряване на прилежащи пространства на ОУ „Христо Ботев“, урегулиран поземлен имот ІV.289, кв. 10, с. Брестница, община Ябланица, Етап 1"  по мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

 

 НА 19.04.2018Г. СЕ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ №рд50-31/19.04.2018Г. МЕЖДУ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020Г. ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА -РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН И СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА -ЯБЛАНИЦА-ПРАВЕЦ ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ - ИВЕЛИН ЙОШЕВ 

прочетете по-старите новини